Ocena dorobku naukowego

Sposób oceny dorobku naukowego za rok 2016 (obowiązuje w 2017 roku) Wydział Filozoficzny UJ

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ

1. Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych   

Punktacja zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 2154), ogłoszona w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych

Jako alternatywną listę dopuszczamy wykaz czasopism naukowych Scimago Journal Country Rank 2015, która lepiej niż JCR ujmuje i punktuje pisma z zakresu humanistyki. Niektóre pisma znajduj się na obu listach – należy wówczas wpisać najwyższą liczbę punktów z którejś z nich.

Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym nieujętym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt

Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w uznanej bazie publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu (Web of Science, Scopus) – liczba punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji naukowej w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w części A wykazu czasopism naukowych – 15 pkt.

Autorstwo recenzji monografii (Book Review) opublikowane w czasopiśmie naukowym znajdującym się w wykazie czasopism MNiSzW lista A, B lub C  – 1 pkt

2. Monografie naukowe

 

Punktacja monografii i rozdziałów:

 

Autorstwo monografii naukowej, w której liczba autorów nie przekracza 3 – 25 pkt., 50 pkt. w przypadku monografii uznanej za dzieło wybitne[1]

Autorstwo monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4  – 15 pkt, 30 pkt w przypadku monografii uznanej za wybitną

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, dokonana przez pracownika – 5 pkt., 10 pkt w przypadku monografii wybitnej 

Autorstwo rozdziału w monografii wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 – 5 pkt.,
10 pkt. – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne, ale łącznie za rozdziały w jednej monografii naukowej nie więcej niż:
– 15 pkt.,
 30 pkt – w przypadku monografii naukowej uznanej za dzieło wybitne. W przypadku współautorstwa rozdziału autor otrzymuje 2,5 pkt (w przypadku dzieła wybitnego 10 pkt).

 

3. Projekty badawcze

 

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego Horyzont 2020  - 100 pt.

Kierowanie krajowym modułem  projektu badawczego Horyzont 2020 – 20 pt.

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego finansowanego ze środków NCN, NCBiR, NPRH, MNiSW, FNP  – 20 pt.

Koordynacja lub kierownictwo projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej, a finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich) – 20 pt.

Kierownictwo innego projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej – 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków NCN,  NCBiR, MNiSW, NPRH, FNP    – 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu badawczego wyłanianego w procedurze konkursowej, a finansowanego ze środków zagranicznych (europejskich, amerykańskich)– 10 pt.

Uczestnictwo (status wykonawcy) w realizacji projektu finansowanego z innych środków, a finansowanego w procedurze konkursowej – 5 pt.

Kierowanie grantem innym niż naukowy (dydaktyczny, aparaturowy) wyłanianym w procedurze konkursowej – 10 pt.

Punktowana jest koordynacja, kierownictwo lub uczestnictwo tylko w projektach realizowanych w UJ.

4. Inne

Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego w części A wykazu czasopism naukowych –4 pkt

Członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, których członko wie pochodzą co najmniej z 10 państw – 2 pkt

Członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe – 2 pkt


 

 

 

 

 

[1] Definicje monografii, monografii wybitnej etc. znajdują się w rozporządzeniu MNiSW z dn 12 grudnia 2016 (Dz.U. poz 2154)